Kruh priateľov

 

Chcete pomáhať ľuďom vo vašom okolí, ktorí potrebujú pomoc?

 

Staňte sa členom Kruhu priateľov Centra sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán a Simeona (ďalej len Kruh priateľov, skratka KP).

 

Čo znamená Kruh priateľov?

 

KP je dobrovoľným združením ľudí bez ohľadu na ich náboženskú, národnostnú alebo rasovú príslušnosť, ktorí cítia vo svojom srdci lásku k ľuďom a sú ochotní pomáhať svojim blížnym umiestneným a poberajúcim služby v Samaritáne a Simeone.

Aké sú ciele Kruhu priateľov?

 

Cieľom KP je aktívna pomoc ľuďom umiestneným alebo poberajúcim služby v Samaritáne a Simeone, ktorá spočíva:

 

 

A) v pravidelnej, dobrovoľnej finančnej pomoci (mesačne, štvrťročne, polročne, alebo minimálne raz ročne)

B) V pravidelnej materiálnej pomoci (mesačne, štvrťročne, polročne, alebo minimálne raz ročne)

C) V pravidelnej osobnej výpomoci (mesačne, štvrťročne, polročne, alebo minimálne raz ročne)

D) V pravidelnej, minimálne mesačnej návštevnej službe obyvateľov zariadenia alebo osôb poberajúcich služby zariadenia. (možno si vybrať službu jednotlivo /a,b,c,d/ alebo kombináciu viacerých)

Ako vzniká členstvo v Kruhu priateľov?

 

Členstvo v KP vzniká vyplnením a podpísaním prihlášky za člena KP.

Čo vám bude odmenou?

 

Za vašu nezištnú pomoc a preukázanú lásku vám bude odmenou vďačnosť ľudí, ktorí budú prijímať vašu službu, ale aj istota, že ste žili podľa Ježišovej požiadavky z evanjelia podľa Lukáša 10, 25—37.

V neposlednom rade aj dobrý pocit z pomoci svojim blížnym a nádej, že raz sa vám preukázaná služba a skutky milosrdenstva a lásky môžu mnohonásobne vrátiť, ak sa ocitnete v podobnej situácií.

 

Vašim aktívnym členstvom v KP budete zároveň pestovať krásne medziľudské vzťahy a v prípade, že raz budete odkázaní na pomoc a požiadate o prijatie do zariadenia Samaritán a Simeon alebo o našu službu, dostanete ju.